Skip to main content

Vyjádření k budování nových cyklotras

24. 7. 2023

Vyjádření k důvodům, proč Arcibiskupské lesy a statky Olomouc nepodporují další rozšiřování cyklotras:

Na pozemcích ve správě Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. se v současnosti nachází stovky kilometrů cyklotras i turistických, které ve většině případů vedou po lesních cestách, primárně budovaných k obhospodařování lesa. Spousta těchto  tras sice vznikla před převzetím pozemků do správy naší společnosti, ale my jsme je v duchu podpory sportu a turismu zachovali a naopak se každoročně také podílíme na jejich údržbě, např. finančním příspěvkem Klubu českých turistů, který o ně pečuje. Drtivá většina lesů, přes které cyklotrasy i turistické trasy vedou, jsou hospodářské lesy sloužící především k hospodaření s obnovitelnými zdroji a tvoří hlavní zdroj příjmu pro jejich vlastníky. Každé takové omezení hospodaření je vždy vstřícným krokem vlastníků lesů, kteří chtějí široké veřejnosti umožnit volně využívat i další mimoprodukční funkce lesa. Stávající hustota  tras v lesích ve správě Arcibiskupských lesů a statků Olomouc je již hraniční a jakékoliv další rozšiřování by mělo za následek nejen výrazné omezení při lesním hospodaření, ale také narušení klidových zón pro živočichy, kteří se zde přirozeně vyskytují a míra návštěvnosti je pro jejich existenci limitní.

 Cílem Arcibiskupských lesů a statků Olomouc proto není omezování turistiky, ale nalezení kompromisu pro dlouhodobě udržitelné užívání všech funkcí lesa. Naší povinností je především trvale a udržitelně hospodařit. Stávající cyklotrasy spolu s turistickými trasami přivádí do krajiny statisíce turistů a jejich neustálé rozšiřování by znamenalo další nárůst pohybu v lese, ohrožení bezpečnosti návštěvníků, za kterou do jisté míry spoluzodpovídají správci lesů, nehledě na nadměrné zatížení přírody.

 Arcibiskupské lesy a statky Olomouc dlouhodobě podporují turistiku např. finančními příspěvky zájmovým organizacím, nebo opravou turistických zastavení, studánek a odpočívadel aj. Našim cílem není blokovat rozvoj turistiky a cykloturistiky, ale naopak jej rozvíjet a usměrňovat ke spokojenosti všech stran.

Joomla SEF URLs by Artio